Poutní cesta Velehrad - Sv. Antonínek

Matice velehradská a svatoantonínská se rozhodly navázat na dosud zbudované poutní trasy Velehrad - Sv. Hostýn - Sv. Kopeček a vytvořily větev, která spojuje Velehrad s dalším, velmi malebným poutním místem. V rámci všech zbudovaných poutních tras jsou takto propojena místa spojená s působením mimořádných osobností moravského křesťanství: P. Šuránek, A. C. Stojan, T. Špidlík, V. Hasmandová, A. Zelíková, I. Stuchlý.

DÍKY ZLÍNSKÉMU KRAJI a dotacím z EU může poutní trasa pokračovat do Šaštína přes Strážnici, Skalici Mikulčice a Kopčany.

„Již několikrát, vždy 1. května, přišlo procesí poutníků vambeřických ze západního Slovenska na Velehrad. Zastaví se vždy cestou do Vambeřic na Velehradě, svatém Hostýně a na Svatém Kopečku. Vodívá je je vdp. Karol Žeko, děkan z Jablonice, a výborný zpěvák a předřikávač Pavel Pinkava, který už 24krát byl na Velehradě.“
(Z Pamětní knihy farnosti velehradské, rok 1927)

Poutní cesta vede krásnou moravskou krajinou. Délka trasy je zhruba 24 km. Je na ní zbudováno dvanáct poutních zastavení - dřevěných přístřešků s tabulemi obsahujícími informace jak náboženského, tak kulturního, zeměpisného, geologického a přírodovědeckého charakteru.

Rozmístění zastavení:

1. Velehrad
2. Staré Město - začátek Poutní cesty růžence
3. Staré Město - Kostel Sv. Ducha
4. Staré Město - Kostel sv. Michala
5. Zastavení při řece Moravě u plavebního kanálu
6. Kostelany
7. Kunovský les
8. Ostrožská jezera
9. Ostrožská Nová Ves - centrum obce u kostela
10. Obora (mezi Ostrožskou Novou Vsí a Ostrožskou Lhotou)
11. Ostrožská Lhota u kostela
12. Sv. Antonínek
Pro poutníky je vydán průvodce vytvořený PhDr. Josefem Palou s vloženou skládací mapou. Je možné zakoupit si jej na Velehradě ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje a rovněž na Sv. Antonínku.
Zbudování trasy je společným dílem Matic velehradské a svatoantonínské.

POUTĚ L.P. 2016

Velehrad - Sv. Antonínek 4. července


CITÁTY A PÍSNĚ K JEDNOTLIVÝM ZASTAVENÍM:

Vůdčí myšlenka cesty: Každá cesta má přinést užitek, duchovní plody. Proto si u každého zastavení připomeneme jeden z 12 plodů Ducha Svatého, jak o nich píše katechismus na základě latinského překladu listu apoštola Pavla Galatským v Malé Asii t.j. dávným Keltům.

Slova ke všem písním na této i dalších poutních cestách najdete ZDE

1. VELEHRAD
Kéž naše cesta přinese lásku, protože svatí Cyril a Metoděj získali láskou Kristu národ celý.
Slovo Boží: JDĚTE A VYDÁVEJTE MI SVĚDECTVÍ. (Jan 15, 27)
Poutní píseň: BOŽE, COS RÁČIL PŘED TISÍCI ROKY ...
Lidová píseň: MORAVO, MORAVO, MORAVĚNKO MILÁ ...

2. ZAČÁTEK POUTNÍ CESTY RŮŽENCE
Kéž naše cesta přinese radost, protože je radostné přiblížit se k cíli na dosah (anebo vyjít na cestu).
Slovo Boží: UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM ŘEKNE! (Jan 2,5)
Poutní píseň: ZDRÁVA BUĎ, NEBES KRÁLOVNO ...
Lidová píseň: PODE MLEJNEM, NADE MLEJNEM, husy se perou, husy se perou....

3. STARÉ MĚSTO - KOSTEL SVATÉHO DUCHA
Kéž naše cesta přinese pokoj, protože obyvatelé každého města museli žít mezi sebou v pokoji.
Slovo Boží: POSLAL JE PŘED SEBOU PO DVOU DO VŠECH MĚST A MÍST. (Lk 10,1)
Poutní píseň: PŘIJĎ, O DUCHU PŘESVATÝ, rač paprsek bohatý......
Lidová píseň: (:KRÁSNÝ JE VZDUCH, krásnější je moře.:) Co je nejkrásnější........

4. STARÉ MĚSTO - KOSTEL SV. MICHAELA
Kéž naše cesta přinese shovívavost, protože o mrtvých máme mluvit jen dobře.
Slovo Boží: BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ, NEBOŤ ONI MILOSRDENSTVÍ DOJDOU. (Mt 5,7)
Poutní píseň: ODPOČIŇTE V POKOJI, po boji, duše věřící, .........................
Lidová píseň: ŘEKNI, KDE TY KYTKY JSOU, co se s nima mohlo stát.........

5. ŘEKA MORAVA A PLAVEBNÍ KOMORY
Kéž naše cesta přinese vlídnost, protože zvláště v úrodných nížin poznáváme vlídnost našeho podnebí.
Slovo Boží: NECHALI VŠEHO A ŠLI ZA NÍM. (Lk 5,11)
Poutní píseň: (píseň sicilských námořníků) MATKO PŘESVATÁ, láskou bohatá, zdrávas, Panno Maria.........
Lidová píseň: MY PLULI DÁL A DÁL v zelené lesy.........

6. KOSTELANY NAD MORAVOU
Kéž naše cesta přinese dobrotu, protože sv. Florián, patron místního kostela, vede hasiče k dobrému dílu.
Slovo Boží: POŽEHNANÝ, KDO PŘICHÁZÍ VE JMÉNU PÁNĚ! (Mt 21,9)
Poutní píseň: RŮŽE KRÁSNÁ, V RÁJI ŠTĚPOVANÁ, / převyšuje každý květ ..........
Lidová píseň: (:ZASPALA NEVĚSTA v strážnickej dolině.:) .............

7. KUNOVSKÝ LES
Kéž naše cesta přinese laskavost, protože les nám poskytuje laskavý stín.
Slovo Boží: DEJTE SI POZOR, AŤ VÁS NĚKDO NESVEDE. (Mt 24,4)
Poutní píseň: KAŽDÝ Z NÁS NA TÉTO ZEMI poutníkem je k věčnosti .........
Lidová píseň: PRIJDI JANO K NÁM, cirarara juchacha, ale nechoď sám ........

8. OSTROŽSKÁ JEZERA
Kéž naše cesta přinese mírnost, protože mírný tlak zmůže více než hrubá síla, což poznáváme i při lámání skály.
Slovo Boží: PŘIPRAVTE CESTU PÁNU. (Mk 1,3)
Poutní píseň: ZDRÁVAS MARIA, ANDĚL PÁNĚ S NEBE / poselství spásy .......
Lidová píseň: ANDULKO ŠAFÁŘOVA, husičky nemáš doma ........

9. OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
Kéž naše cesta přinese věrnost, protože naši předkové vytrvale a věrně hlídali na výšinách a ostrozích svou zem.
Slovo Boží: JÁ JSEM S VÁMI PO VŠECHNY DNY. (Mt 28,20)
Poutní píseň: BOŽE, PŘED TVOU VELEBNOSTÍ na kolena padáme ........
Lidová píseň: ACH, SYNKU, SYNKU, doma-li jsi? ......

10. OBORA
Kéž naše cesta přinese tichost, protože v tichu klíčí a zraje nejenom zrno, ale i každá malá či velká věc.
Slovo Boží: URČIL JSEM VÁS K TOMU, ABYSTE ŠLI A PŘINÁŠELI UŽITEK. (Jan 15,16)
Poutní píseň: O, SRDCE PÁNĚ NEJSVĚTĚJŠÍ, přijmi dnes ........
Lidová píseň: VOLÁME: SLUNÍČKO, HALÓ, haló, tepla je na světě málo ........
Svatý Antoníne, patrone ztracených věcí, pomoz nám najít pravé hodnoty života a navrátit opravdovou víru nejen na Slovácko.

11. OSTROŽSKÁ LHOTA
Kéž naše cesta přinese zdrženlivost, protože každý se musí zdržovat spolupráce se zlem.
Slovo Boží: TAM SE SETKALI S BRATRY, POVZBUDILI JE A ŠLI DÁL. (Sk 16,40)
Poutní píseň: O MARIA, BOŽÍ MÁTI, plná božské milosti ........
Lidová píseň: DOBRÚ NOC, MÁ MILÁ, dobrú noc .....

12. SVATÝ ANTONÍNEK
Kéž naše cesta přinese čistotu, protože svatý Antonín je nám vzorem čistoty mysli i skutků.
Slovo Boží: JEŽÍŠ MU ŘEKL: „POJĎ ZA MNOU.“ (Mk 2,14)
Poutní píseň: NA BLATNICKÉ HOŘE, KRÁSNÁ BÍLÁ RŮŽE ................
Lidová píseň: KDYŽ MÁŠ RADOST a víš o tom, zatleskej, .........

Na jednotlivá zastavení přispěli tito dárci:

 1. Velehrad - Prodex Francova Lhota a Matice velehradská
 2. St. Město, začátek Poutní cesty růžence - rodina Heliova z Tupes
 3. St. Město, kostel Sv. Ducha - anonymní dárce
 4. St. Město, kostel sv. Michala - Mgr. Ing. Jindřich Strouhal
 5. Jez na řece Moravě - Zlínský kraj
 6. Kostelany - František a Ladislava Tomanovi, Kochánov
 7. Kunovský les - pěší poutníci z Horácka a Znojemska
 8. Ostrožská jezera - obec Ostrožská Nová Ves
 9. Ostrožská Nová Ves u kostela - farnost Ostrožská Nová Ves
 10. Obora - farníci z Ostrožské Lhoty
 11. Ostrožská Lhota u kostela - z dotace
 12. Sv. Antonínek - Matice svatoantonínská


Významným partnerem projektu je
Zlínský kraj a Centrála cestovního ruchu Východní Moravy – instituce, které se zasazují o rozvoj pěšího poutnictví v našem regionu. Zlínský kraj uhradil náklady na pořízení jednoho zastavení.

V roce 2018 budou na poutní cestě organizovány tyto poutě:
Ze Sv. Antonínka na Velehrad 4. 7. na cyrilometodějské oslavy

Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023