Stanovy Matice velehradské


Jsme spolek Matice velehradská z.s., zapsaný na Krajském soudě v Brně dne 1.1. 2014. (Původně Občanské sdružení Matice velehradská, založeno 29.11. 2006)

Zde naleznete stanovy MV, které schválilo Ministerstvo vnitra 11.6. 2006 a byly zapsány a schváleny Krajským soudem v Brně dne 21.5. 2014 Stáhnout

KDO JSME?

Přátelé, příznivci a podporovatelé Velehradu (hmotného i duchovního).

Sdružuje nás obdarování víry v katolické církvi prostřed–nictvím misijního působení sv. Cyrila a Metoděje. To nás vnitřně spojuje s předcházejícími generacemi i ostatními národy, kteří se podobně jako my dovolávají cyrilo–metodějské tradice.


O CO USILUJEME?

Obdivujeme naše předchůdce, kteří ze zapomenuté vesnice vybudovali centrum dialogu křesťanů. Minulost však není náš cíl, ale východisko: Nechceme budovat muzea a skanzeny jako atrakce pro turisty, ale jsme živými nositeli CM tradice. Ta je od samého počátku christianizace naší země zdrojem kultury a kulturního uvědomění, předcházela a provázela ji pečlivá kulturní příprava a vybavenost, setkávali se v ní vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).
Chtěli bychom zachovat charakter Velehradu jako poutního místa, vytvářet zázemí pro poutníky a turisty, kteří na Velehrad přijíždějí, nabízet jim duchovní i kulturní program (modlitební setkání, poutě, přednášky, koncerty atd.) a vzdělávat také sebe. MV bude muset vzít na svá bedra mnohé velmi praktické úkoly: přípravu projektů, shánění prostředků, dobrodinců a spolupracovníků.

S myšlenkou Velehradu byly a jsou spojovány různé zájmy, často zcela oprávněně rozdílné. Nepřekvapuje nás proto, že se zde dílčí zájmy o sebe tříští, berou si vzájemně sílu a vzniká rozčarování. Chceme proto usilovat o dialog ve Stojanově duchu. Nebeskými protektory jsou nám svatí Cyril a Metoděj pod ochranou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, patronky baziliky a Velehradu. „Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.“ (Lk 12,31)

Velehrad leží na srdci Arcibiskupství olomouckému v čele s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, dobře zde fungují samosprávy obcí Velehrad a Modrá, intenzívně pracuje farnost pod vedením jezuitů, modlitbou a prací jej posvěcuje kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, prostor pro ztišení poskytuje poutní dům Stojanov, mladou křesťanskou generaci se snaží vychovat Stojanovo gymnázium s domovem mládeže, činnost rozvíjí Spolek Starý Velehrad, je zde domov pokojného stáří pro kněze Marianum a další aktivity.
Matice velehradská by ráda působila ve prospěch slaďování všech snah s Velehradem spojovaných. To se děje již tím, že veškeré výše zmíněné instituce tvoří lidé, kteří mnohdy přijali pozvání do Matice. Podstatou Velehradu je dialog, setkávání lidí, přátel, nikoliv institucí.

Výbor MV:

Mons. Jan Peňáz

P. Petr Přádka SJ
Bc. Petra Číhalová
Mgr. Petr Hudec
S. Václava Dudová SCM
Mgr. Michal Hegr
PhDr. Martin Kučera

Kontrolní komise:

František Slavík
Mgr. Antonín Haloda
Bc. Martin Schreier
Mgr. Alena Macková
br. Václav Dlapka

Volební řád Valné hromady

Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2022 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2022