Rok milosrdenství

Velehrad se stal ve Svatém roce milosrdenctví jedním ze tří míst v olomoucké arcidiecézi, kam je možné putovat ke svaté bráně.
Svatá brána ve Svatém roce milosrdenství je otevřena každý den podle otvírací doby baziliky. Nachází se vlevo od hlavního vchodu do baziliky.


PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÉHO ODPUSTKU SKRZE PROJITÍ SVATOU BRANOU

V den, kdy chci získat plnomocný odpustek, je nutné splnit následující předepsané podmínky:
- mít úmysl získat odpustek,
- nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu,
- vykonat sv. zpověď (může být i před daným dnem),
- přistoupit ke sv. přijímání,
- pomodlit se na úmysl papeže (např. Otče náš a Zdrávas Maria),
- vykonat předepsaný skutek.

Předepsaný skutek v tomto případě je:
Vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení, zamyslet se na téma milosrdenství a vyznat víru modlitbou Věřím v Boha.
Nemocní a nemohoucí mohou obdržet odpustek účastí na bohoslužbách prostřednictvím sdělovacích prostředků a prožíváním svého utrpení jako zkušenosti přiblížení se Pánu, který v tajemství svého umučení, smrti a vzkříšení ukazuje mistrovskou cestu, jež dává smysl každé bolesti i osamění.
Odpustek lze věnovat sobě nebo duším v očistci.


Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství


Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám: „Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.
Tys chtěl, aby také tvoji služebníci byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2022 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2022