Poutní cesta růžence

"K poutnímu místu patří putování. Proto vítám novou poutnickou cestu na Velehrad, ke kolébce křesťanství u nás. Dnes jsme sice zvyklí přijet až ke kostelu, ale myslím, že plody našich poutí budou větší, jestliže se dokážeme připravit na poutní vrchol i tichým rozjímáním růžencových tajemství. Děkuji všem, kteří přispějí k jejich vybudování a vydání výmluvného svědectví o naší době i dalším generacím."

Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
metropolita moravský


Jedno ze zastavení Poutní cesty růžence (Foto F. Ingr)
Idea poutní cesty

Poutní cesta růžence spojuje velkomoravský Veligrad (Staré Město u Uherského Hradiště) s Velehradem, který se stal v průběhu dějin nositelem cyrilometodějské tradice. Myšlenka na její vybudování vznikla jako odezva návštěvy papeže Jana Pavla II. na Velehradě. Tehdy došlo k soustředěné snaze vrátit poutnímu místu jeho význam a dále ho obohatit o současné výzvy. Cesta má být přípravou, vstupní bránou k obnově duše člověka, společnosti, krajiny. Čas cesty je tak navrácen svému lidskému rozměru, je měřen krokem a modlitbou. Krajina, kterou cesta vede, dostává hlubší smysl. Poutní místo se opět stává očekávaným cílem, vyvrcholením úsilí cesty a soustředění modlitby.

Oporu pro zvýraznění mariánské zbožnosti můžeme spatřovat v zasvěcení baziliky. Na Velehrad však nevede pouze jedna cesta. Toto poutní místo je vnímáno jako křižovatka cest, kultur Východu a Západu. Bazilika není zasvěcena pouze Panně Marii, ale spolupatrony jsou svatí Cyril a Metoděj. V budoucnu by tedy měl být spojen Velehrad s horou sv. Klimenta, tradovaným místem působení soluňských bratří, další cestou, která bude mít cyrilometodějský charakter. Z Velehradu míří od června 2008 poutnická stezka také na sv. Hostýn.

Poutní cesta růžence vede částečně po trase cesty původní, zrušené v době totality. Začíná za železniční tratí u Starého Města a pokračuje dále údolní nivou potoka Salašky. V místech před Velehradem uhýbá do konventních luk a míří přímo na střed překvapivě odkryté, krásné siluety baziliky. Ve svém průběhu je rytmizována celkem dvaceti zastaveními růžencové modlitby. Úvod představuje Radostný růženec, následuje Růženec světla, Bolestný růženec a vyvrcholením je Slavný růženec. Každé zastavení symbolizuje jedno tajemství a je zpracováno sochařsky z božanovského pískovce.Tvar navazuje na tradice božích muk v české a moravské krajině - dvoumetrový kvádr dříku vynáší krychlovitý kamenný blok s textem a vyobrazením. Náklady na pořízení jednotlivých zastavení uhradili dárci, jejichž jména jsou vytesána na bočních stranách jednotlivých zastavení.

Autoři projektu Poutní cesty: Atelier Tišnovka Brno (ing. arch. Miloš Klement, Ing. arch. Petr Todorov)

Autor výtvarných návrhů zastavení: Milivoj Husák

Kamenické práce: Josef Kozel

Hlavní partner: Občanské sdružení Matice velehradská

Dárcové - více

Rozjímavý růženec (návod k modlitbě) - více

Modlitby při rychlé chůzi - více

V neděli 13. 6. 2010 byla Poutní cesta růžence za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera požehnána. Během slavnosti prošli účastníci celou cestu a každé zastavení arcibiskup pokropil a pak se u něho jeho dárci modlili příslušný desátek rozjímavým způsobem z brožurky, kterou Matice k žehnání vydala. U zastavení pěších poutníků se modlili latinsky P. Robert Boesner, benediktin z Maria Dreieichen v Rakousku a s Francouzi Robertem a Claudií Mestelanovými ze sdružení Poutní cesta křesťanskou Evropou.

Foto F. Ingr

Praktické informace pro poutníky

Poutní cesta růžence začíná u železničního přejezdu ve Starém Městě, které je od Velehradu vzdáleno asi 4 kilometry. Na Velehradě má poutní cesta své vyvrcholení. Nemá tedy charakter okruhu tak, jak je tomu například na sv. Hostýně. Poutníci, kteří se chtějí po cestě vypravit, se musí proto dopravit na začátek cesty.

Přístupová cesta k začátku Poutní cesty růžence je vyznačena na mapce. Červeně značená trasa je totožná s turistickým značením a vede od nádraží ČD na začátek Poutní cesty růžence. Je navržena tak, aby poutníci nemuseli jít po rušené dopravní silnici v části, kde chybí chodník.

Modré značení vyznačuje trasu od nejbližší autobusové zastávky na mostě při silnici směřující na Velehrad k začátku poutní cesty.

U panelárny Minas je možné nechat na cestě, která je slepou ulicí, osobní automobil při krajnici.

Kliknutím na obrázek získáte pohled na digitální mapu

Plánek přístupových tras ve formátu PDF

Plánek vlastní Poutní cesty růžence ve formátu PDF

Koridor od panelárny Minas k vlastnímu začátku Poutní cesty je označen těmito šipkami:


V bazilice, v poutním domě na Stojanově a v prodejně karmelitánského knihkupectví je možné si zakoupit poutní knížku, která obsahuje rozšířenou možnost meditace jednotlivých zastavení, charakteristiku poutní cesty i vyobrazení jednotlivých zastavení.

Každou první neděli v měsíci organizuje hradišťský děkan pěší pouť na Velehrad po Poutní cestě růžence. Poutníci vyráží z Uherského Hradiště ve 12:30 a slaví poutní mši v bazilice v 15:00. Je možné se k nim připojit na vlastním začátku poutní cesty zhruba ve 13:15.

Autobusová linka z Velehradu odjíždí ve 13 hodin.

Při pohybu po Poutní cestě musí poutníci počítat s tím, že je hojně využívána cyklisty. Prosíme tedy poutníky, aby v zájmu ohleduplnosti a vlastní bezpečnosti využívali vždy jen polovinu šířky poutní cesty tak, aby je mohli cyklisté bez kolize objet.

Vzdálenost mezi jednotlivými zastaveními vždy neodpovídá času, který je třeba k pomodlení se jednoho desátku. Záleží tedy na poutnících, zda chvíli u zastavení spočinou, nebo se pomodlí z každého desátku jen tolik, kolik stačí při plynulé chůzi. K pomodlení se celého růžence (všech tajemství) na Poutní cestě růžence je dobré počítat minimálně s 1,5 - 2 hodinami v závislosti na počtu poutníků.

Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2022 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2022