Jubileum 2013


Ohlédnutí za cyrilometodějskými oslavami 2013
Petr Piťha
Čtenářům těchto stránek bych rád o uplynulém roce řekl něco podstatného. Tím nemůže být jakékoli kupecké bilancování s kolonkami Podařilo se, Nepodařilo se nebo s výčty akcí s doprovodnými údaji o počtech návštěvníků, rozprodaných publikací, úspěšností sbírek, popř. o velikosti dluhů, které někdo nadělal atd.
Pro převážně moravské čtenáře může být zajímavé, jak rozsáhle se na oslavách zúčastnili lidé z Čech a jak se k oslavám, které měly pochopitelně a náležitě své centrum na Moravě, připojila česká města a české instituce. Pro jistotu jich pár připomenu: prezentace knihy Světla na zemi i na nebi v karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje, kam se dostavila nemalá část diplomatického sboru; oslava hlavního dne v témže kostele navštívená nevšedním množstvím Pražanů i lidí z okolí; pontifikální mše v pražské katedrále na zahájení oslav; množství přednášek a seminářů v menších městech (sám jsem byl nejméně na třiceti). Když k tomu přidáme dobrou spolupráci akademiků z obou částí republiky a výměnu výstav, zjistíme prvou důležitou věc. Úcta sv. Cyrila a Metoděje a zájem o jejich odkaz je stejně živý v obou částech naší země. Zároveň se ukázalo, že různosti v pohledu na cyrilometodějské otázky sice existují, ale že se tyto názory setkávaly s výsledkem obohacujícím a nikoli konfrontačním. Případů malicherné zatvrzelosti bylo málo a byly okrajové. To považuji za velmi pozitivní, protože to ukázalo, že pod povrchem odlišností je všeobecně uznávané jádro. Při současné nejistotě, jak definovat naši národní i státní identitu, je to důležité.
Za daleko podstatnější než centrální oslavu a různé oficiální akce, považuji neobyčejný kulturní, společenský a duchovní ruch všude v terénu. Sympaticky, ale hlavně nadějně to připomínalo onen známý pohyb národního obrození „zdola“, který je tolik charakteristický pro oslavy milénií v 19. století. Nikdo nespočítá, co všechno se událo ve školách, malých obcích, farnostech a v jednotlivých rodinách. Nikdo si možná ani valně nevšiml, co všechno udělali a iniciovali členové Matice. Neměli bychom to však přehlédnout my sami, protože, myslím, máme být na co hrdí.
Není sporu o tom, že k takovému procitnutí byla příhodná doba. Jak politická, tak ekonomická krize, kterou naše společnost prochází, má jasný kořen, kterým je krize morální. Lidé si to v různé míře uvědomují a není divu, že cyrilometodějský odkaz vystoupil a silně oslovoval. I když musím být opatrný, řeknu, že aktualizace odkazu sv. Soluňanů vyrůstala sama od sebe. Připadalo mi to někdy, jakoby oni sami přímo promluvili k naší společnosti.
Tím se dostávám k nejdůležitějšímu. Loňské oslavy jsou závazkem, protože mají dobrou možnost stát se počátkem. Platí to jistě pro všechny, ale pro nás, členy Matice Velehradské, dvojnásob. Jiskry jsou zasety, malinké ohníčky už hoří. Nenechme je zase zhasnout. Pokračujme.

Poprvé zasedala cyrilometodějská komise (PDF - převzato z webu ČBK)


Homílie dr. Petra Piťhy pronesená na Velehradě 13. února 2011

Bratři a sestry,velehradští poutníci!Dostalo se mi zvláštní cti, když mi byla svěřena dnešní homilie. Byla by to veliká pocta, i kdyby šlo o běžnou každoroční slavnost. Dnes se však při ní v tak velkém počtu setkáváme poprvé v době příprav na cyrilometodějské výročí v roce 2013. Rád bych proto doširoka otevřel bránu vašich srdcí a myslí, protože to, čemu jdeme vstříc, je ohromné. Otevřít vaše srdce pro Velehrad je jistě snadné, milujete ho. Jenže na tomto místě se zcela výjimečným způsobem setkáváme s Pánem a Bohem a při tom nejsou naše srdce nikdy dost otevřená. Daleko více však chci otevřít vaši mysl, neboť význam Velehradu stále narůstá a dostává v posledních desetiletích netušených a také nedoceněných rozměrů. Vyjděme při naší úvaze od toho, co se doopravdy stalo při příchodu svatých Soluňanů. Naši dávní předkové toužili po Bohu, chtěli mu porozumět. Cítili, spíše než věděli, že křesťanství je mohutné a nádherné, ale nemohli ho hlouběji pochopit. A Bůh na jejich žíznivou touhu odpověděl darem věrozvěstů a dnes můžeme říct darem Velehradu. Bylo by naprostým neštěstím, kdybychom si my začali říkat něco takového jako My máme Velehrad, a proto jsme velcí a ti praví. Bylo by to předně hloupé, ale také pyšné, nevděčné a veskrze ubohé. Velehrad musí žít a žije touhou po Bohu, po živém Bohu. My se, bratři a sestry, musíme ptát, zda žízníme po pravdě a spravedlnosti. Je krásné, když ve svém svědomí můžeme odpovědět ano. Ale kolik z nás to může udělat? Dejme pozor, abychom neskončili jako ti z dnešního Evangelia, kteří když zaslechli, že se přiblížilo Boží království, odpověděli: "Jděte jinam."Království Boží, které přichází, totiž převrátí to podivné otrocké živoření, na které my jsme hrozně navyklí, i když na ně stále žehráme. Boží království přichází v moci a síle Boží a bourá lidské modly, zahání mlhu lží, temnoty hříchu a vnáší světlo pravdy, v kterém je všechno náhle odkryté a jako nahé. Já dovedu pochopit, že se tohoto zvratu kde kdo bojí, protože kdokoli si na sobě zakládá a myslí si, jsem bohatý, mocný, vlivný, jsem naprostá jednička, je zničehonic úplná nula.

Z toho podvědomého strachu, který dovedl z krále Heroda udělat vraha dětí, z nacistů a jiných diktatur vrahy milionů lidí, ukazuje se jasně, že náboženství v žádném případě není jen soukromá věc každého člověka. Náboženské přesvědčení formuje životní postoje, kterými ovlivňujeme své okolí a celou společnost. Křesťanství není jen něco přidaného k životu, co se týká našeho soukromí. Křesťanství je celostný životní styl. Velký dějinný zlom, který je spjat s příchodem sv. Cyrila a Metoděje, je právě v tom, že zde zahájili tento životní způsob. Vytvořili zde křesťanskou společnost. Ta se projevila svou svébytnou kulturou, které dali do vínku možnost písemného záznamu vlastní tradice. A tato společnost nad sebou vyzvedla i právní systém státu. Naše křesťanství, kulturnost a státnost je nedělitelným odkazem sv. Cyrila a Metoděje.Položíme-li si otázku, proč se nám dnes tak špatně dýchá v našem právním uspořádání, dojdeme rychle k tomu, že se chvěje demokratická podstata našeho státu. Trochu skrytější je příčina základní - totiž masivní odklon od křesťanských zásad a následná morální krize. Ale nestěžujme si a neskrývejme se. Kdo je tím vinen - nekvalita a nedostatečná věrnost křesťanů.

O jak vážné věci jde, můžeme snadno vyčíst z historického příkladu Velké Moravy. Co udělalo z Rastislavovy země pevný stát a velmoc v rámci Evropy? Křesťanství. Bez toho, co přinesli Cyril a Metoděj, by nevznikla. A proč zmizela z mapy Evropy tak bolestně a rychle? Protože se vzepřela tomu, co ji vytvořilo. Vyhnání žáků Cyrila a Metoděje byla sebezáhubná, bohužel vědomá, chyba. Pamatujme i na to, že osud Velké Moravy může být dnes zopakován celou Evropou. Ztratí-li Evropa svůj křesťanský základ, odřekne-li se svého konstitutivního náboženství a přikloní se k modlám postmoderního konzumismu, ztratí Boží oporu a ochranu, rozpadne se a bude snadnou kořistí kohokoli. Je jedno, zda domácích diktátorů nebo východních fanatiků. Obrana křesťanství je věcí veřejnou, týká se společnosti jako celku a tím pádem je v pravém slova smyslu věcí politickou. Ne ve smyslu současné politiky osobních výhod a sobeckých zájmů, ale v tom krásném smyslu zájmu o dobro polis, obce, celku.

Není žádnou přehnaností, když Velehrad pochopíme jako symbol věrnosti Bohu, jako mocný hrad Božího království. A není proto žádnou náhodou, že v přípravě na velké jubileum jde o to, aby byl hájen a obsazen zmužilou posádkou. Proto se budeme zabývat letos křtem, kterým jsme se stali členy církve a údy Kristovými. Pevněji a s větším pochopením o Velikonocích obnovíme své křestní sliby, kterými jsme se odřekli Božího protivníka a přijali suverenitu jediného vládce, kterým je Bůh, který ať je veleben a chválen na věky věků.
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním...
Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním...
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...

Matice Velehradská ® 2023 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2023